La Llotja

Estudiem i valorem per tu els preus de les produccions pageses i agrícoles, reflectint el preu dels diferents mercats tant a nivell europeu com a nivell estatal i regional.
Informa’t amb nosaltres!

Missió

ots plegats som conscients de la importància del desenvolupament de les produccions avícoles-ramaderes i la seva industrialització. Amb aquest objectiu, vam decidir dur a terme la creació d’una Llotja de contractació que millori i faciliti la comercialització de les produccions ramaderes, la seva tipificació i una concentració de l’oferta i demanda. Volem ajudar a venedors i compradors a conèixer la tendència del mercat de forma setmanal, marcant un preu de referència que permeti la clarificació de les cotitzacions reals de cada producte, i en conseqüència, la més justa retribució pel sector de la producció.

Relació amb el territori

Tots sabem que Catalunya és una regió pagesa i agrícola, especialment la província de Lleida. Així doncs, donant valor al nostre territori, La Llotja Avícola-Ramadera de Bellpuig s’estableix comptant amb una progressiva tipificació dels productes ramaders ofertats, que permetran cada cop més les contractacions sobre ofertes sense la presència del producte. Intentem integrar-nos amb el negoci local i ajudar al sector pagès i ramader a saber com establir els seus preus, influint a tot el territori català, espanyol i fins i tot europeu. Marquem la tendència de preus i fem una comparativa amb totes les dades anteriors per orientar als treballadors del sector.

anys d’història

El 1969 es crea la Junta de Foment de mercats, el que ara coneixem com La Llotja de Bellpuig

mercats cotitzats

Amb l’objectiu de facilitar la comercialització de les produccions amb la justa retribució

subscriptors

Que en l’actualitat gaudeixen dels serveis premium que ofereix la Llotja de Bellpuig

països

Que segueixen constantment les cotitzacions dels productes

estadístiques

Com fixa el preu la Llotja

Així s’arriba a l’acord entre venedors i compradors.

1. Primera ronda de converses entre venedors i compradors

Pas 1

2. Els presidents suggereixen el preu del producte

Pas 2

3. Qualsevol membre de la taula pot proposar un preu, que per acceptar-se ha d’estar aprovat pel 80% de la taula.

Pas 3

4. En cas de desacord es procedeix a la votació.

Pas 4

La història de la Llotja

LA LLOTJA AVÍCOLA, AGRÍCOLA I RAMADERA DE BELLPUIG. CREACIÓ (1969)

L’any 1.969, a instàncies de la Junta d’Iniciatives de la vila, l’Ajuntament de Bellpuig, amb l’afany de promoure l’activitat i el desenvolupament econòmic del municipi, va crear la Junta de Foment de Mercats a principis d’any per tal de:

 • Desenvolupar el mercat tradicional que es celebrava setmanalment els dimarts, de productes agrícoles, de consum i ús, que poguessin suposar una major activitat del comerç a la vila com a punt d’afluència tradicional dels habitants de pobles veïns.

 • Al marge d’aquest mercat tradicional i tenint com a base el gran desenvolupament ramader de la zona, principalment als sectors avícola i porcí, promocionar la creació d’una Llotja Avícola-ramadera, sense presència física del producte.

 • Estudi i organització d’altres activitats que poguessin promocionar el desenvolupament econòmic i social de Bellpuig, situat a la carretera N-II i essent punt de confluència de diferents carreteres locals. Aquestes activitats haurien de ser l’organització d’exposicions i concursos de caràcter agrícola-ramader.

Aquesta Junta, tenint com a base econòmica una assignació única i inicial per part de l’ajuntament i uns ingressos mensuals que provenien de la convocatòria general que es va fer al comerç i indústries de Bellpuig i d’aportacions voluntàries de diversos comerciants i industrials, va començar a treballar amb els objectius pels quals va ser creada.

  Componien aquesta Junta:

  President: Sr. Josep Guasch Bellart, comerciant en material de la construcció
  Vicepresident: Sr. Jaume Boncompte Alsedà, industrial
  Secretari: Sr. Ramon Bosch Altés, comerciant d’adobs

  Vocals:
  Sr. Josep Sala Vallverdú, president de la Hermandad de Labradores y Ganaderos
  Sr. José Antonio Hernández del Rey, veterinari titular
  Sr. Isidre Figueres Jové, comerciant avícola
  Sr. Joan Andorrà Roca, ramader.
  Sr. Josep Font Huguet, fabricant de pinsos.


Conscients tots plegats de la importància del desenvolupament de les produccions avícoles-ramaderes a la regió i la seva industrialització, els membres de la Junta determinen la conveniència de la creació d’una Llotja de contractació que millori i faciliti la comercialització de les produccions ramaderes, la seva tipificació i una concentració de l’oferta i demanda que permeti una clarificació de les cotitzacions reals de cadascun dels productes ramaders en un moment determinat i la més justa retribució pel sector de la producció.

Seguint la línia de les noves tècniques comercials, que tendeixen a fer desaparèixer els clàssics mercats comarcals amb la presència física del producte, la Llotja, s’estableix comptant amb una progressiva tipificació dels productes ramaders ofertants que permetran, cada cop més, les contractacions sobre ofertes sense la presència del producte. Aquesta tipificació és molt limitada a certs sectors pel que l’acord en alguns casos, caldrà recolzar-se amb una inspecció prèvia del producte ofert, amb anterioritat a l’acte de compromís compra-venda, a l’explotació ramadera, si és en viu o bé a l’escorxador si és sobre canals.

La Junta de Foment de Mercats, va trobar en aquell moment un ampli recolzament per part de la producció, del comerç i de la indústria de transformació no sols de la província de Lleida sinó també de Barcelona, Tarragona, Osca i Saragossa, per a la creació de la Llotja Avícola-Ramadera de Bellpuig. En aquell moment, la província de Lleida era la primera productora de pollastre broiler i de porcí.


Confiant en aquest recolzament, es va obtenir el compromís d’un ampli “grup constitucional” de productors i empreses comercials i industrials que recolzarien la Llotja al mateix temps que el recolzament d’ANSA, interessada en l’existència d’una Llotja avícola en aquesta principal zona productora que es celebrés precisament els dimarts, dia més idoni donades les característiques del comerç avícola.

El grup constitucional, que van configurar la Comissió Gestora de la Llotja, sota la presidència del Sr. Josep Guasch Bellart, president, i de Jaume Boncompte Alsedà , vicepresident, estava format per:

  Sr. Enric Calvet Fontanelles (Avícoles Calvet)
  Sr. Sebastià Gimenez Benito
  Sr. Josep M. Tejero Casedas (Avícola del Pilar)
  Sr. Jaume Font Huguet (Font-Rius)
  Sr. Ramon Padullés Tarruella
  Sr. Alberto Martínez Espuga
  Sr. Miquel Cucurull Corberó
  Sr. Antoni Cid Carrillo
  Sr. José Martínez Bastardas
  Sr. José Farrús Barballa
  Sr. Ramon Currià Serra
  Sr. Jaume Teixidó Balcells
  Sr. José Porta Valls
  Sr. Isidre Figueres (Avícola Figueres)

Partint d’aquestes premisses es va redactar un Reglament Provisional d’actuació d’un Comitè integrat pels membres d’aquest primer grup constitucional interessat amb el sector avícola.

Aquest Comitè Consultiu estava format per 11 vocals del sector de producció, un dels quals, el Sr. Josep M. Tejero Casedas, d’Avícola del Pilar, era representant a la Comissió Gestora, i 11 vocals del sector de comercialització-industrialització, un dels quals, el Sr. Sebastian Jiménez Benito, de PIGASA, era també representant de la comissió Gestora.

Els membres d’aquest primer Comitè Consultiu Avícola per carn eren:

  Pel sector de producció:

  AVÍCOLA DEL PILAR
  ALIMENTOS PORTA
  BAGA PRODUCCIONES
  COOP DE GUISONA
  FOA DE MOLLERUSSA
  GRANJAS DE STO. DOMINGO
  M. FONT RIUS
  JAUME PORTA VALL
  RICARDO SOL AYADO
  VALL COMPANYS S.A.
  AVÍCOLA ST. ANTONIO

  Pel sector d’industrialització i comercialització

  MATADERO MILSA
  MATADERO ABATAVIA
  MATADERO ESPUGA
  SR. ISIDRO FIGUERES
  MATADERO PIGASA
  MATADERO COMARSA
  MATADERO SAGRA
  SR. JOSÉ CODINA
  SR. MIQUEL GRAU SUÑÉ
  CARNES BLANCAS
  MATADERO SR. CARDONA

El producte objecte de principal contractació inicial va ser el pollastre broiler i van ser aquests components del Comitè Consultiu Avícola (carn) els qui van formar part del grup fundacional de la Llotja. Els seus centres d’activitat eren Lleida, Saragossa, Barcelona, Tortosa, Reus… per aquest motiu, i per tenir major representativitat i exacte coneixement del mercat, el Comitè havia de ser ampli, 22 components.

  Pel que fa al Comitè Consultiu Avícola ous, el 1.971 estava format per:

  Sr. Antonio Ladrón Lacruz, apoderat de ACICASA, Martorell
  Sr. Eugeni Martí Serrano, Cap comercial de la secció ous COPAGA
  Sr. Martell, comerciant de Sta. Coloma de Queralt
  Sr. Batalla, productor i representant de la Cooperativa de Guissona, secció ous
  Sr. Marca i Solé, productors

En aquest cas, també hi assistien el Sr. Josep Guasch com a president de Foment de Mercats i el Sr. Jaume Boncompte, com a vicepresident.

Les sessions de la Llotja es van poder celebrar des d’un bon principi sense cap dificultat gràcies a l’oferiment del propietari de l’Hostal Restaurant Bellpuig i a la vegada vicepresident de la Comissió Gestora, el Sr. Jaume Boncompte, de cedir desinteressadament un espai per a celebrar els mercats-llotja de contractació setmanal, garantint per escrit la seva continuïtat en el futur, fins i tot si es donés el cas de traspàs del local. L’Hostal Restaurant Bellpuig comptava amb tots els serveis i amplis aparcaments.

La Llotja Avícola Ramadera de Bellpuig va començar les seves activitats el 15 de juliol de 1.969 i quan ja portava dos anys funcionant i en motiu de la promulgació del Decret 2916/1.970 i l’Ordre de 29/03/1.971, del Ministeri d’Agricultura sobre creació i ordenació de Mercats en Origen, la Junta de Foment de Mercats va acordar sol·licitar la inscripció de la Llotja al Registre Especial de Mercats en Origen d’acord al punt 9 de la publicada ordre, inscripció que fou ordenada el desembre de 1.971 amb el núm. 1.

Amb els anys, la Llotja va anar ampliant les taules de cotització i així, el 1.974 va començar a cotitzar el conill, el 2.001 es van crear les taules de l’estruç i l’oli, l’any 2.002 es va començar a cotitzar la ramaderia ecològica, el 2.003 el corder i des del setembre del 2.004 es fixa el preu del caragol.EL PATRONAT

El 14 de novembre de 1.988 es constitueix el Patronat de Promoció i Tutela de la Llotja de Bellpuig, que actuarà sota la tutela de l’Ajuntament de Bellpuig i al qual li corresponia vetllar per assolir els fins previstos.

  Les funcions essencials d’aquest patronat eren:

  1. Promocionar en tots els àmbits possibles la Llotja Agrícola, Avícola i Ramadera de Bellpuig, com a entitat d’importància cabdal per la vida econòmica del municipi.

  2. Fomentar l’activitat de la Llotja, donant-li suport a tots els nivells.

  3. Efectuar totes les gestions que siguin necessàries per aconseguir aportacions econòmiques de qualsevol procedència a fi de finançar les activitats de promoció i suport de la Llotja.

  4. Exercir, per delegació expressa de l’Ajuntament, les funcions de tutela de la Llotja que preveuen els estatuts d’aquesta entitat.

  Aquest primer Patronat va ser format per:

  President: Sr. Josep Pont i Sans, alcalde
  Sotspresident 1r: Sr. Ramon Boneu i Berengué, regidor d’Agricultura
  Sotspresident 2n: Sra. Montserrat Boncompte, per la propietat del local
  Vocals:
  Sr. Antoni Figueras i Solé, representant de Bellpuig a la Cambra de Comerç i Indústria de Tàrrega
  Sr. Josep Guasch i Bellart, president de la Comissió Gestora de la Llotja i moderador de la taula del pollastre
  Sr. Joan Vives i Torrents, moderador de la taula d’ous
  Sr. Ramon Torres, moderador substitut de la taula de pollastre
  Sr. Josep Roselló, president de la Cooperativa del Camp de Bellpuig
  Sr. Ramon Farran i Greoles, representant de Foment de Mercats i Unió de Botiguers
  Sr. Joan Gabernet i Falip, regidor representant dels grups polítics de l’Ajuntament que no formen part de l’equip de govern.
  Secretari: Sr. Joan Vives i Torrents, funcionari de l’Ajuntament

Des de la seva creació, el Patronat va vetllar pel bon funcionament de la Llotja per mitjà dels seus òrgans de gestió:

  a) La Comissió Gestora, a qui corresponia la direcció i administració del Mercat, així com l’adopció de mesures per tal de contribuir a una millora de l’organització de la comercialització de la zona, així com vetllar pel compliment dels Estatuts i règim d’ordre intern i la legislació vigent.

  b) L’òrgan executiu, a qui corresponia executar els acords de la Comissió Gestora; fixar, els productes als quals es referirà la informació del Mercat, temes d’informació i publicitat, portar el llibre de Registre d’Usuaris… entre altres funcions.

  c) La Junta de Preus o Comitè per a cada grup homogeni de productes cotitzats a la Llotja de Bellpuig.

El Patronat de la Llotja, des de la seva creació compleix amb tots els seus objectius i l’operativitat del mateix tira endavant durant molts anys fins a la creació del Consorci actual. Cal destacar que l’abril de 1996, el Patronat de Promoció i Tutela de la Llotja de Bellpuig es reuneix per a acordar, entre altres temes, sol·licitar una subvenció al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per la remodelació del funcionament i estructura de la Llotja. Aquesta subvenció estaria emparada i s’acolliria al que disposa l’Ordre de 4 de juliol de 1.985 (BOE 161, de 6 de juliol de 1.985) del “Ministerio de Agricultura, Pesca i Alimentación” per plans d’assistència tècnica i de gestió a Indústries Agroalimentàries, finançada amb fons de la C.E.E.

Conseqüència de la gestió i de la bona acollida dels organismes competents del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, es va obtenir una subvenció per un import de 19.635.530 pessetes, per a la remodelació de les instal·lacions. Una subvenció que representava el 45% del pressupost aportat.

La resta del pressupost, el 55% restant, va ser subvencionat amb aportacions de la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida. L’ajuntament de Bellpuig hi va posar el terreny i la mà d’obra, que va anar a càrrec de la brigada municipal.EL CONSORCI

Amb les noves instal·lacions ja en ple funcionament, inaugurades pel president de la Generalitat de Catalunya, el Molt Hble. Sr. Jordi Pujol el dia 3 de juny de l’any 2.000, el 12 de juny de 2001 es constitueix el Consorci de la Llotja de Bellpuig que absorbirà les funcions de l’anterior Patronat de Promoció i Tutela de la Llotja de Bellpuig i que continua vigent actualment. El Consorci te per objecte:

  1. La formació i informació de preus orientatius de mercat en els àmbits avícola, agrícola i ramader, tores les activitats que se’n pugui derivar, i les que es puguin programar en interès dels sectors.

  2. Contribuir a la millora de les operacions comercials de la zona.

  3. Col·laborar amb el FEOGA quan aprovi mesures d'intervenció a l’àrea d'influència de la Llotja.

  4. Col·laborar amb la resta de mercats de la xarxa de Mercats en Origen.

  5. Promoure, gestionar i facilitar operacions de compra-venda de productes d'interès dels sectors en règim de transparència de mercat.

  6. Clarificar al màxim el mercat i les seves cotitzacions.

  7. Promoure la concentració de l’oferta agrària en les zones de producció i estimular la concurrència de compradors.

  8. Establir cotitzacions i fomentar operacions, que es podran fer amb o sense presència física dels productes.

  9. Informar adequadament i de forma sistemàtica de les cotitzacions de preus de Llotja a tots els usuaris i públic en general, a fi i efecte que aquesta informació serveixi de base per l'operativitat i pràctica normal de les operacions dels sectors corresponents.

  10. Programar activitats divulgatives i complementàries pels sectors implicats; fomentar i potenciar el comerç i la indústria de l’àrea d'influència, i promocionar l’economia de la zona.

  11. Dur a terme activitats complementàries i divulgatives dirigides al públic en general i a centres de formació.

  12. Fomentar totes les actuacions que es derivin de les activitats de la Llotja.

El Consorci, com a entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local actualment està integrat per:

Ajuntament de Bellpuig
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Lleida
Consell Comarcal de l’Urgell
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega
UNES INSTAL·LACIONS AL SERVEI DEL MUNICIPI

Des de la seva inauguració, les instal·lacions de la Llotja de Bellpuig han estat al servei del municipi pel que fa a l’organització de xerrades, conferències, seminaris, cursos, taules-col·loqui i activitats diverses, tan organitzades per l’Ajuntament com per entitats i associacions del municipi com pel Consell Comarcal, amb la col·laboració de l’Ajuntament o el Departament d’Agricultura.

L’exemple més clar és les Jornades Tècniques de la Setmana Agrària de Bellpuig que durant el mes de novembre de 2017 organitzava la seva 31a edició. També seminaris de treball organitzats per Foment de Mercats de Bellpuig, cursos de formació del Consell Comarcal, seminaris... per posar un exemple.

Des de l’Ajuntament de Bellpuig sempre s’ha cregut important aquesta obertura de les instal·lacions al municipi i s’espera que d’ara endavant encara ho sigui en més aspectes.

Organigrama de la Llotja

Generalitat de Catalunya Departament d'Agriculura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Diputació de Lleida

Ajuntament de Bellpuig

Consell Comarcal de l'Urgell

Cambra de Comerç de Tàrrega

Foment del Mercat Bellpuig

Comissió executiva

Presidència

Direcció

Junta de preus

La Llotja en imatges

Utilitza la nostra App:

La Llotja de Bellpuig 2023 | Nota legal