La Llotja

Estudiem i valorem per tu els preus de les produccions pageses i agrícoles, reflectint el preu dels diferents mercats tant a nivell europeu com a nivell estatal i regional.
Informa’t amb nosaltres!

Missió

Tots plegats som conscients de la importància del desenvolupament de les produccions avícoles-ramaderes i la seva industrialització. Amb aquest objectiu, vam decidir dur a terme la creació d’una Llotja de contractació que millori i faciliti la comercialització de les produccions ramaderes, la seva tipificació i una concentració de l’oferta i demanda. Volem ajudar a venedors i compradors a conèixer la tendència del mercat de forma setmanal, marcant un preu de referència que permeti la clarificació de les cotitzacions reals de cada producte, i en conseqüència, la més justa retribució pel sector de la producció.

Relació amb el territori

Tots sabem que Catalunya és una regió pagesa i agrícola, especialment la província de Lleida. Així doncs, donant valor al nostre territori, La Llotja Avícola-Ramadera de Bellpuig s’estableix comptant amb una progressiva tipificació dels productes ramaders ofertats, que permetran cada cop més les contractacions sobre ofertes sense la presència del producte. Intentem integrar-nos amb el negoci local i ajudar al sector pagès i ramader a saber com establir els seus preus, influint a tot el territori català, espanyol i fins i tot europeu. Marquem la tendència de preus i fem una comparativa amb totes les dades anteriors per orientar als treballadors del sector.

49

anys d’història

El 1969 es crea la Junta de Foment de mercats, el que ara coneixem com La Llotja de Bellpuig

12

mercats cotitzats

Amb l’objectiu de facilitar la comercialització de les produccions amb la justa retribució

265

subscriptors

Que en l’actualitat gaudeixen dels serveis premium que ofereix la Llotja de Bellpuig

13

països

Que segueixen constantment les cotitzacions dels productes

estadístiques

Com fixa el preu la Llotja

Així s’arriba a l’acord entre venedors i compradors.

1. Primera ronda de converses entre venedors i compradors

Pas 1

2. Els presidents suggereixen el preu del producte

Pas 2

3. Qualsevol membre de la taula pot proposar un preu, que per acceptar-se ha d’estar aprovat pel 80% de la taula.

Pas 3

4. En cas de desacord es procedeix a la votació secreta.

Pas 4

La història de la Llotja

LA LLOTJA AVÍCOLA, AGRÍCOLA I RAMADERA DE BELLPUIG. CREACIÓ (1969)

L’any 1.969, a instàncies de la Junta d’Iniciatives de la vila, l’Ajuntament de Bellpuig, amb l’afany de promoure l’activitat i el desenvolupament econòmic del municipi, va crear la Junta de Foment de Mercats a principis d’any per tal de:

 • Desenvolupar el mercat tradicional que es celebrava setmanalment els dimarts, de productes agrícoles, de consum i ús, que poguessin suposar una major activitat del comerç a la vila com a punt d’afluència tradicional dels habitants de pobles veïns.

 • Al marge d’aquest mercat tradicional i tenint com a base el gran desenvolupament ramader de la zona, principalment als sectors avícola i porcí, promocionar la creació d’una Llotja Avícola-ramadera, sense presència física del producte.

 • Estudi i organització d’altres activitats que poguessin promocionar el desenvolupament econòmic i social de Bellpuig, situat a la carretera N-II i essent punt de confluència de diferents carreteres locals. Aquestes activitats haurien de ser l’organització d’exposicions i concursos de caràcter agrícola-ramader.

Aquesta Junta, tenint com a base econòmica una assignació única i inicial per part de l’ajuntament i uns ingressos mensuals que provenien de la convocatòria general que es va fer al comerç i indústries de Bellpuig i d’aportacions voluntàries de diversos comerciants i industrials, va començar a treballar amb els objectius pels quals va ser creada.

  la_llotja.historia.text6

Conscients tots plegats de la importància del desenvolupament de les produccions avícoles-ramaderes a la regió i la seva industrialització, els membres de la Junta determinen la conveniència de la creació d’una Llotja de contractació que millori i faciliti la comercialització de les produccions ramaderes, la seva tipificació i una concentració de l’oferta i demanda que permeti una clarificació de les cotitzacions reals de cadascun dels productes ramaders en un moment determinat i la més justa retribució pel sector de la producció.

Seguint la línia de les noves tècniques comercials, que tendeixen a fer desaparèixer els clàssics mercats comarcals amb la presència física del producte, la Llotja, s’estableix comptant amb una progressiva tipificació dels productes ramaders ofertants que permetran, cada cop més, les contractacions sobre ofertes sense la presència del producte. Aquesta tipificació és molt limitada a certs sectors pel que l’acord en alguns casos, caldrà recolzar-se amb una inspecció prèvia del producte ofert, amb anterioritat a l’acte de compromís compra-venda, a l’explotació ramadera, si és en viu o bé a l’escorxador si és sobre canals.

La Junta de Foment de Mercats, va trobar en aquell moment un ampli recolzament per part de la producció, del comerç i de la indústria de transformació no sols de la província de Lleida sinó també de Barcelona, Tarragona, Osca i Saragossa, per a la creació de la Llotja Avícola-Ramadera de Bellpuig. En aquell moment, la província de Lleida era la primera productora de pollastre broiler i de porcí.


Confiant en aquest recolzament, es va obtenir el compromís d’un ampli “grup constitucional” de productors i empreses comercials i industrials que recolzarien la Llotja al mateix temps que el recolzament d’ANSA, interessada en l’existència d’una Llotja avícola en aquesta principal zona productora que es celebrés precisament els dimarts, dia més idoni donades les característiques del comerç avícola.

El grup constitucional, que van configurar la Comissió Gestora de la Llotja, sota la presidència del Sr. Josep Guasch Bellart, president, i de Jaume Boncompte Alsedà , vicepresident, estava format per:

  la_llotja.historia.text12

Partint d’aquestes premisses es va redactar un Reglament Provisional d’actuació d’un Comitè integrat pels membres d’aquest primer grup constitucional interessat amb el sector avícola.

Aquest Comitè Consultiu estava format per 11 vocals del sector de producció, un dels quals, el Sr. Josep M. Tejero Casedas, d’Avícola del Pilar, era representant a la Comissió Gestora, i 11 vocals del sector de comercialització-industrialització, un dels quals, el Sr. Sebastian Jiménez Benito, de PIGASA, era també representant de la comissió Gestora.

Els membres d’aquest primer Comitè Consultiu Avícola per carn eren:

  la_llotja.historia.text16
  la_llotja.historia.text17

El producte objecte de principal contractació inicial va ser el pollastre broiler i van ser aquests components del Comitè Consultiu Avícola (carn) els qui van formar part del grup fundacional de la Llotja. Els seus centres d’activitat eren Lleida, Saragossa, Barcelona, Tortosa, Reus… per aquest motiu, i per tenir major representativitat i exacte coneixement del mercat, el Comitè havia de ser ampli, 22 components.

  la_llotja.historia.text19

la_llotja.historia.text20


la_llotja.historia.text21

  la_llotja.historia.text22
  la_llotja.historia.text23

Des de la seva creació, el Patronat va vetllar pel bon funcionament de la Llotja per mitjà dels seus òrgans de gestió:

  la_llotja.historia.text25

la_llotja.historia.text26


la_llotja.historia.text27

  la_llotja.historia.text28

la_llotja.historia.text29


la_llotja.historia.text30

Organigrama de la Llotja

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Diputació de Lleida

Ajuntament de Bellpuig

Consell Comarcal de l’Urgell

Cambra de Comerç de Tàrrega

Foment del Mercat
Bellpuig

Comissió executiva

Presidència

Direcció

Junta de preus

La Llotja en imatges

App disponible a partir de febrer 2018 a:

La Llotja de Bellpuig 2018 | Nota legal